Školení řidičů „referentů“

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo 777 652 092
Probíraná legislativa včetně ověření znalostí (ústně)

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

 • nakládka a vykládka, připojování a odpojování dopravních prostředků, dorozumívání osob, vyznačení pracoviště, odstavování dopravních prostředků, otáčení a couvání, opravy a kontroly, výstražné vesty, max. doba řízení, bezpečnostní přestávky, evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 • základní pojmy, provoz na pozemních komunikacích (povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích, povinnosti řidiče, povinnosti řidiče motorového vozidla, povinnosti přepravované osoby), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda vozidly, přeprava osob a nákladu, chůze, jízda nemotorových vozidel), úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičské oprávnění a řidičský průkaz (zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel), bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

 • dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace, výjimky z omezení jízdy některých vozidel, označování osob, věcí a vozidel ve zvláštních případech (překážky, vozidla, osoby, sedadla, oděvy z retroreflexního materiálu)

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • technické požadavky a technické podmínky (provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem, kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy, výbava vozidla (povinná výbava), závady na vozidle ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lékárničky (druhy, obsah)

Služební vozidla

 • bezpečnost při provozu a řízení služebních vozidel – provozní bezpečnostní předpis
 • definice služebního vozidla – každé vozidlo, které slouží pro plnění služebních úkolů (vozidla společnosti nebo soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly)
 • povinná výbava vozidla
 • doklady při řízení vozidla – řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“), doklad o zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 let a více)
 • povinnosti a odpovědnost řidičů služebních vozidel – evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách, hlášení závad a dopravních nehod, udržování vozidla v řádném technickém stavu, provádění nezbytné údržby (mytí, čištění, technické ošetření a drobné opravy), pokud není některá z činností zajišťována dodavatelsky
 • doba řízení – 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut
 • bezpečnostní přestávky – po uplynutí max. doby řízení, přestávka v trvání nejméně 30 minut, může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, činnosti během bezpečnostní přestávky (dozor nad vozidlem a nákladem)
 • denní evidence o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek – v listinné formě nebo technickým zařízením
 • výstražné (reflexní) vesty – použití, umístění ve vozidle
 • lékárničky – povinná výbava, kontroly, doba použitelnosti, umístění ve vozidle
 • návody výrobců používaných vozidel – dle zpracovaného seznamu, který je nedílnou součástí dokladu o školení

Kontaktní údaje
Školením Vás provedou
Petra Kolmanová


Petra Kolmanová

Ing. Miroslava Kohoutová


Ing. Miroslava Kohoutová

Napište nám!